logo

Video encyclopedia

Gigi Gorgeous

YouTubers

Giselle Loren Lazzarato, known professionally as Gigi Gorgeous, is a Canadian YouTuber, socialite, actress, and model.