logo

Video encyclopedia

Nishi-kanon-machi Station

Nishi-kanon-machi Station is a tram stop on the Hiroden Main Line located in Nishi-kan'on-machi, Nishi-ku, Hiroshima, Japan.

Relations

  • General 

  • Around station