logo

Video encyclopedia

Yevgeniya Kolodko

Shot put

Yevgeniya Nikolayevna Kolodko is a Russian shot putter.

Relations