logo

Video encyclopedia

Tandzut River

3:50

«ՔՈՒՌԿԻԿ ՋԱԼԱԼ» փոքր ՀԷԿ. մոնիտորինգի արդյունքներ

0:56

River in Armenia

3:12

«Վահագնի» փոքր ՀԷԿ. մոնիտորինգի արդյունքներ

0:20

Qasax

Tandzut, is a river in Lori Province, Northern Armenia. The source of the river is located on the Northern side of Pambak mountain range. Tandzut stretches for 23 km. It flows through the town of Vanadzor and drains into the river Pambak. The main tributary of Tandzut is Vanadzor River.
Explore contextually related video stories in a new eye-catching way. Try Combster now!
  • River location facts 

  • Tributaries