logo

Video encyclopedia

Tattvasamgraha

0:10

༄༅།།གདན་ས་བཀྲིས་ལྷུན་པོའི་བླ་བྲང་ཉི་འོད་ཆེན་པོ།

3:18

རིས་མེད་མཁས་པའི་ཚད་ཆེན་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཀྱི་གཙོ་སྐྱོང་བའི་གསུང་བཤད།

For the tantric text of the same name, see Tattvasaṃgraha Tantra
    Explore contextually related video stories in a new eye-catching way. Try Combster now!