logo

Video encyclopedia

Pegomya wygodzinskyi

Pegomya wygodzinskyi is a species of root-maggot flies.