logo

Video encyclopedia

Katokkra

Katokkra is a village in Kyain Seikgyi Township, Kawkareik District, in the Kayin State of Myanmar. Katokkra is on the Haungtharaw River and lies only 3.22 kilometres (2.00 mi) from the border with Thailand.