logo

Video encyclopedia

Discogobio microstoma

Discogobio microstoma is a fish species in the genus Discogobio endemic to northern Vietnam.